O Izbie

Kim jesteśmy

Podkarpacki Samorząd Gospodarczy powstał, by wspierać przedsiębiorców, dla których ważne są: dynamiczny rozwój, innowacyjność oraz szeroko rozumiana edukacja, również w zakresie wsparcia edukacji zawodowej, w tym edukacji osób dorosłych.

Co robimy

Naszym celem jest integrowanie oraz wspieranie przedsiębiorców we wszystkich zakresach działalności Izby tak, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał, podnieść konkurencyjność swojej firmy oraz zrealizować własne ambitne cele, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu gospodarczego naszego regionu oraz kraju.

Naszym członkom oferujemy między innymi doradztwo, rozwój kompetencji w ramach szkoleń i konferencji, również tych przygotowanych specjalnie na indywidualne oczekiwania branży, a ponadto wsparcie w pozyskiwaniu funduszy europejskich, udział w misjach gospodarczych, networking i wiele innych aktywności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ.

 

Co oferuje Izba?

1. Cykliczne spotkania raz w miesiącu dla wszystkich członków Izby (z możliwością organizacji kolejnych spotkań zgodnie z zapotrzebowaniem), takie jak:
• spotkania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkolenia i doradztwo (dla zainteresowanych);
• spotkania integracyjne;
• prezentacja członków Izby / wystąpienia i prelekcje dla chętnych członków Izby (poruszane będą między innymi problemy bieżące członków Izby);
• spotkania tematyczne – tematyka spotkań będzie związana z zapotrzebowaniem grup i klubów branżowych, w spotkaniach będą uczestniczyć zaproszeni eksperci z danej branży;
• przedstawienie oferty biznesowej członków Izby – każdy członek Izby ma prawo, po wcześniejszym ustaleniu z zarządem, do prezentacji dotyczącej oferowanych przez siebie produktów bądź usług.
2. Organizację Klubów branżowych.
3. Platformę dyskusyjną on-line, Facebook.
4. Promocję członków Izby w mediach społecznościowych.
5. Udział w wystawach i targach oraz organizację udziału w targach.
6. Organizację szkoleń o wybranej tematyce.
7. Doradztwo i wsparcie biznesowe.
8. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
9. Doradztwo prawne i sukcesyjne.
10. Opracowywanie analiz gospodarczych i strategii marketingowych.
11. Stworzenie systemu zakupowo-rabatowego oraz tworzenie grup zakupowych.
12. Wyjazdy biznesowo-integracyjne.
13. Misje gospodarcze w kraju i za granicą.
14. Współpraca z innymi organizacjami samorządu gospodarczego.
15. Współpraca z samorządem terytorialnym na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.
16. Opiniowanie przygotowywanych projektów aktów prawnych.
17. Reprezentowanie interesów grup, klubów i członków Izby wobec organów administracji
samorządowej i państwowej.

Cele działalności Izby to przede wszystkim:

 1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także ich związków.
 2. Kształtowanie, upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i fair play w działalności gospodarczej.
 3. Monitorowanie i reagowanie na zmiany zasad i warunków funkcjonowania gospodarki oraz projekty ustaw i powiązanych z nimi aktów wykonawczych w zakresie zadań związków reprezentujących pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego.
 4. Promowanie i podejmowanie, we współpracy z właściwymi organami, działań mających na celu wsparcie rozwoju systemu edukacji, w tym szczególnie kształcenia zawodowego, nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników, także w systemie pozaszkolnym.
 5. Zachęcanie członków Izby do współpracy ze środowiskiem naukowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie przedsiębiorców lub niezależnie od nich, a będących efektem prowadzonych prac naukowych pracowników szkół wyższych i niezależnych instytutów badawczo-rozwojowych.
 6. Promowanie zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz działanie w ramach pośrednictwa pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późń.zm.).
 7. Inicjowanie oraz aktywne wspieranie działań przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia i szeroko pojętego rozwoju zasobów ludzkich w regionie Podkarpacia, a także efektywnego godzenia interesów pracodawców i pracowników.
 8. Wspieranie członków Izby i pomoc w przypadku pojawiających się problemów ekonomicznych, organizacyjnych oraz prawnych dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 9. Zwiększanie kompetencji i umiejętności członków Izby poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń oraz spotkań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym spotkań z ekspertami, będących odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie konkretnych grup branżowych, a także z doradztwa dotyczącego:
 • obowiązujących przepisów prawa;
 • obowiązującego systemu podatkowego;
 • wsparcia biznesowego dotyczącego rozwiązywanie bieżących problemów członków izby;
 • możliwości i zasad pozyskiwania funduszy europejskich;
 • obowiązujących przepisów i zasad sukcesyjnych.
 1. Promowanie i aktywny udział w inicjatywach mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich zakresach działalności gospodarczej, począwszy od nowatorskich strategii zarządzania, przez budowanie relacji z klientami, tworzenie strategii marketingowych i promocyjnych, budowanie zespołu pracowniczego, aż po procesy produkcyjne i relacje społeczne, które będą stanowić źródło przewag konkurencyjnych członków Izby oraz całego regionu Podkarpacia.
 2. Integracja lokalnego środowiska biznesowego, a także nawiązywanie kontaktów biznesowych z partnerami w kraju i za granicą.
 3. Podejmowanie działań na rzecz województwa podkarpackiego, zwłaszcza w zakresie sukcesywnej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także zwiększania atrakcyjności regionu dla inwestorów z kraju i zagranicy, między innymi poprzez aktywizację przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności, a także edukację dzieci i młodzieży na przykład w ramach realizowanych staży czy praktyk zawodowych.
 4. Propagowanie działań Izby między innymi poprzez:
 • zaangażowany udział jej członków w proponowanych przez nią wydarzeniach, mających na celu skonsolidowanie środowiska biznesowego, a także pozyskanie nowych członków Izby,
 • delegowanie przedstawicieli Izby, na zaproszenie organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach szeroko rozumianej działalności gospodarczej.
 1. Stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego, pojednawczego i mediacji.
 2. Uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą członków Izby.
 3. Wykonywanie, na wniosek lub za zgodą Izby, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej.
 4. Prowadzenie działalności lobbingowej, rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi i zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 5. Wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej.
 6. Realizowanie przez Izbę działań i zadań zleconych jej na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych umów i porozumień.
 7. Angażowanie się w inicjatywy i akcje propagujące wydarzenia artystyczne i kulturalne, a także wspieranie ich rozwoju.
 8. Prowadzenie przez Izbę działalności edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej, promocyjnej.
 9. Popularyzacja nowatorskich rozwiązań w zakresie szeroko pojętej działalności gospodarczej, a także promocji i popularyzacji rzetelnych informacji na temat działalności gospodarczej w regionie, kraju czy też w Unii Europejskiej.

 

Podkarpacki Samorząd Gospodarczy (PSG), zrzeszający przedsiębiorców i pracodawców, a także ich związki, to jedna z najnowszych tego typu instytucji na mapie Polski. Izba została powołana 24 stycznia 2024 roku w Rzeszowie przez 52 członków założycieli. Izba działa w oparciu o ustawę z dnia 20 maja 1989 roku o izbach gospodarczych, a także o ustawę z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców wraz późniejszymi nowelizacjami oraz na podstawie własnego Statutu.

Poznaj Statut Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego