Zakład Metalowy WB Produkcja,handel,usługi Wiesław Bożek,Maria Bożek Spółka Jawna

http://zmwb.pl/

Adres:

39-300 Wola Mielecka

Wola Mielecka 620

Zakład Metalowy „WB” jest firmą prywatną, która zajmuje się produkcją wyrobów metalowych dla różnych gałęzi przemysłu,   a zwłaszcza dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i obronnego. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1989 roku. Od początku działalności największym priorytetem była jakość oferowanych wyrobów, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie pełnego zadowolenia Klienta. 

Przez cały okres działalności realizowane są w Spółce liczne inwestycje związane z doskonaleniem parku maszynowego co zapewnia wysoką jakość oraz powtarzalność wykonywanych części. Również środowisko pracy, w którym realizowane są procesy produkcyjne, dzięki nieustannym modernizacjom zostało dostosowane do obowiązujących standardów europejskich, zapewniając tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas realizacji procesów

Personel zakładu stanowi 50 osób, w tym kadra inżynieryjno-techniczna oraz produkcyjna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, związanych między innymi z przemysłem lotniczym. Wiele z  tych osób przez długi okres było związanych z produkcją lotniczą. Średnia stażu naszych pracowników w tym przemyśle wynosi około 10 lat.

Wysoka jakość produkowanych części oraz kompetentność personelu zostały poparte uzyskaniem w 2001 roku Certyfikatu o Zdolności do Produkcji wg JAR 21 Podczęść G, a w roku 2005 Zatwierdzeniem Organizacji Produkującej wg PART 21 Sekcja A, Podczęść G, które uprawnia nas do produkcji części lotniczych. 

Od marca 2007 roku Spółka posiada Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W celu doskonalenia swoich procesów oraz zaspokajania bieżących i  przyszłych potrzeb Klientów, w grudniu 2007 roku opracowano i wdrożono w spółce System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001, w którym uwzględniono również wymagania przepisów EASA PART 21 Sekcja A, Podczęść G oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.