Geores Sp. z o.o.

https://geores.pl/

Adres:

35-064 Rzeszów

ul. Targowa 3

Historia
Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą 2 stycznia 1992 r., przejmując mienie zlikwidowanego w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, funkcjonującego od 1 marca 1987r. GEORES Sp. z o.o. jest następcą prawnym firmy GEOZ. Miejski Zakład Obsługi Geodezyjnej GEOZ w Rzeszowie istniejący od 01.03.1987r. do 31.05.1988r. został przekształcony w Przedsiębiorstwo Geodezji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego GEOZ w Rzeszowie, które zostało zlikwidowane 31.03.1992r. Na bazie powyższego przedsiębiorstwa z dniem 01.01.1992r. powstało Przedsiębiorstwo Geodezji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego GEORES Sp. Z o.o. w Rzeszowie, które postanowieniem Sądu z dnia 7 maja 1996r. zmieniło nazwę i siedzibę na GEORES Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Targowa 3

Zatrudnienie

  • ogółem zatrudnionych – 40 osób
  • struktura zawodowa:
   • 26 magistrów inżynierów geodetów,
   • 12 inżynierów geodetów,
   • 2 techników geodetów,
  • uprawnienia zawodowe:
   a) geodezyjne w zakresie specjalności (wg prawa geodezyjnego):

   • 1 – 4 osoby,
   • 2 – 4 osoby,
   • 3 – 1 osoba,
   • 4 – 2 osoba,
   • 7 – 2 osoby

   b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb, gleboznawstwo:

   • 3 osoba

Kontrahenci
Ponad 80% zamówień pozyskiwanych jest w drodze przetargów jako samodzielni wykonawcy, konsorcjanci lub podwykonawcy.
Główni Zamawiający

1) Prezydent miasta Rzeszowa
2) Starosta powiatu rzeszowskiego
3) Starosta powiatu mieleckiego
4) Starosta powiatu leżajskiego
5) Starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego
6) Starostwo powiatu dębickiego
7) Biuro Gospodarki Mieniem m.Rzeszowa
8)

9)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej m. Rzeszowa

Starosta powiatu strzyżowskiego

Asortymenty
Wykonywane asortymenty głównych zamówień:

1) budowa baz danych BDOT500 i GESUT,
2) modernizacja ewidencji gruntów i budynków z zakładaniem ewidencji budynków,
3) numeryczna mapa zasadnicza i ewidencyjna,
4) geodezyjna obsługa budowy,
5) wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze,