Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.

https://cieplownialancut.pl/

Adres:

37-100 Łańcut

Ul. Polna 2A

Zespół obiektów przemysłowych, w których Spółka prowadzi obecnie działalność został wybudowany w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” dla potrzeb technologicznych Łańcuckich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Łańcucie oraz dla zabezpieczenia zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Łańcuta. Ciepłownia została oddana do eksploatacji w 1989 r. Zainstalowana moc cieplna jednostki umożliwiła ogrzewanie m.in. budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie i przyczyniła się do likwidacji szeregu lokalnych kotłowni o niskich emitorach.

Spółka „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o. o. powstała w wyniku wydzielenia działu produkującego energię cieplną – ciepłowni ze struktury organizacyjnej Fabryki Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. i rozpoczęła działalność 1 października 1999 r. Właścicielem Spółki była Fabryka Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. W chwili utworzenia Spółka prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła we własnym źródle. Z dniem 1 września 2000 roku Spółka rozszerzyła prowadzoną działalność o przesyłanie i dystrybucję ciepła, przejmując w tym zakresie zadania realizowane wcześniej przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej – zakład budżetowy Gminy Miasta Łańcut. Rozszerzenie działalności o przesył i dystrybucję umożliwiła dzierżawa miejskiej sieci ciepłowniczej, stanowiącej własność miasta Łańcuta.

W dniu 31 października 2002 r, w momencie prywatyzacji Fabryki Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A.; po nieodpłatnym przeniesieniu udziałów, właścicielem Spółki został Skarb Państwa.
W okresie prowadzenia działalności Spółka inwestując w rozbudowę sieci ciepłowniczej poszerzyła krąg odbiorców ciepła i przejęła produkcję lokalnych kotłowni. Działania te przyczyniły się do wzrostu sprze
daży ciepła i zrekompensowały drastyczny spadek zapotrzebowania na energię Fabryki Wódek.

Z początkiem 2005 r. ruszył proces prywatyzacji Spółki „Ciepłownia Łańcut” Sp. z o. o. W gronie potencjalnych inwestorów znalazło się Miasto Łańcut – podmiot ustawowo zobligowany do zapewnienia zaopatrzenia w media swoich mieszkańców. Dzięki staraniom parlamentarzystów z naszego regionu, władz miasta i pracowników „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o. o., prywatyzacja Ciepłowni została wstrzymana do czasu, gdy stało się możliwe nieodpłatne przekazanie przez Ministra Skarbu Państwa udziałów naszej Spółki na rzecz samorządu terytorialnego Miasta Łańcuta. Po podpisaniu w dniu 08.12.2009 r., umowy przekazania udziałów, Gmina – Miasto Łańcut stała się właścicielem Spółki.
Od początku działalności „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o. o., Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności, w tym również kosztów zatrudnienia, co bezpośrednio przekłada się na cenę wytwarzanej energii. Na wysokość ceny jednostkowej istotny wpływ ma ilość sprzedawanej energii. Mając powyższe na względzie, Spółka nadal przyłącza kolejne obiekty i poszukuje nowych odbiorców.